Kritisk analys av Svenska narkotikapolisföreningen (SNPF)

Bakgrund

SNPF bildades 1987 i Göteborg och har ca 2 000 medlemmar inom rättsväsendet, där majoriteten jobbar inom polisen. De erbjuder sina medlemmar fortbildning om narkotika via sin tidning och utbildningar. Föreningen har ett direkt inflytande på myndigheter som polisen, kustbevakningen, tullverket, åklagarmyndigheten och kriminalvården.

Föreningens ordförande är poliskommissarie Lennart Karlsson.

Här samlar jag incidenter som beskriver en sida hos föreningen många inte ser då SNPF systematiskt raderar innehåll och blockerar de som ställer relevanta frågor.

Innehållet uppdateras löpande. Kontakta mig vid frågor.

SNPF:s ordförande medverkar i SANDT-podden

Stefan Åberg, drogförebyggande samordnare hos socialförvaltningen i Helsingborg, driver SANDT-podden sedan 2020. I maj 2024 medverkade SNPF:s ordförande Lennart Karlsson i ett avsnitt med beskrivningen ”vad är sant och vad är vilseled information?”.

Ett intressant tema då Lennart och SNPF uppmärksammades i tre separata reportage hos Polistidningen bara några veckor tidigare pga felaktigheter och politiskt påverkansarbete via sitt yrke som polis.

Tyvärr valde Stefan att helt ignorera reportagen och ställde inte en enda kritisk fråga till Lennart. Kanske pga att de är vänner på Facebook.

Nedan följer en sammanfattning av vad som sades.

Polistidningen: "läromedel om knark får underkänt"

I maj 2024 publicerar Polistidningen ett reportage om litteratur som polismyndigheten under många år köpt av SNPF och distribuerat inom alla polisutbildningar.

Häftet ”Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor” av Jonas Hartelius har tryckts i hundratusentals exemplar och används inom hela rättsväsendet.

Tung kritik

Innehållet får hård kritik av svenska forskare. Några exempel:

  • Häftet saknar delvis referenser till vetenskapliga studier.
  • Påståenden som görs är felaktiga. Studier visar motsatta resultat.
  • Författaren beskriver skador på ett osakligt sätt som inte har någon koppling till specifika droger.
  • Avsnittet om psykedeliska droger beskrivs som ”en förvirrande text i pseudovetenskaplig förpackning” och att det är bedrövligt med genomgående usel kvalitét.
  • Beskrivningar av kroppsliga tecken på påverkan överlappar mellan olika droger.
  • Häftet innehåller myter, händelser som saknar referenser eller identifierbara personer.
  • Delar av häftet är föråldrat, med påståenden ingen modern beroendeläkare skulle hålla med om.

Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor

Systematiska felaktigheter

SNPF har alltså systematiskt spridit felaktigheter och myter inom rättsväsendet under många år. Trots att de samtidigt varit medvetna om kritiken som riktats mot innehållet. Häftets målgrupp beskrivs på SNPF:s webbplats:

”Boken är lämplig vid grundläggande undervisning inom skola, socialtjänst, frivilligt arbete, polisväsende, säkerhetsverksamhet, företagshälsovård, personalarbete samt lärar- och ungdomsledarutbildning.”

Brist på evidens

Jonas Hartelius svarar att referenser skulle gjort häftet för stort, och att delar av dokumentationen försvunnit i en brand.

SNPF:s ordförande Lennart Karlsson har i många år kritiserats för inenhållet i häftet, inte minst av mig. Nu bemöter han för första gången felaktigheterna och menar att de ”ska gå igenom de sakfel som har upptäckts” i en eventuellt uppdaterad version. Häftet har vid skrivande stund tryckts i 14 upplagor.

Häftet är producerat i samarbete med lobbyorgansiationen Svenska Carnegie Institutet (SCI). De gav 2014 utgivningsstöd till publikationen Hundra haschrelaterade vansinnesdåd författad av Allan Rubin.

SCI Allan Rubin

Svenska forskare anklagar SNPF för "besvärande okunskap"

I början av februari 2024 publicerade SNPF artikeln ”Rapport om en rapport” skriven av deras ordförande Lennart Karlsson. På tre helsidor och 13 000 tecken angriper han ESO-rapporten ”Bruk och straff” från tre svenska forskare: Felipe Estrada, Albin Stenström och Henrik Tham.

Rapporten beskrivs på ESO:s webbplats:

För de flesta indikatorer för narkotikarelaterade problem har utvecklingen sedan 1990-talet gått åt fel håll. Samtidigt redovisas i rapporten att kontrollen av narkotika tar väsentliga samhällsresurser i anspråk och leder till stigmatisering och marginalisering av individer med problematiskt bruk. Rapportförfattarnas slutsats är att syftet med kriminaliseringen inte har uppnåtts och föreslår att en utredning tillsätts för att närmare utreda hur bruk och mindre innehav av narkotika kan avkriminaliseras.

En forskningsrapport som utmanar den påstådda nyttan hos konsumtionsförbudet kunde SNPF givetvis inte låta stå oemotsagd. Tack vare att artikeln distribueras via medlemstidningen når de ut till tusentals medlemmar inom hela rättsväsendet. Ett av många exempel på SNPF:s påverkansarbete.

Lennart tar till orda

I artikeln försöker Lennart med alla medel angripa forskarna och rapporten som han menar är baserad på åsikter och sakfel. Utdrag:

Vid en första genomläsning förefaller rapporten vara gedigen, vederhäftig och välformulerad. Men ganska snabbt kan ett mer kritiskt öga hitta problem, såväl i de stora övergripande formuleringarna som i små detaljer. Det största och mest övergripande problemet i rapporten, utifrån ett forskningsmässigt perspektiv, är att rapportens utgångspunkter brister i validitet. Rapportförfattarna konstaterar själva att det saknas data och underlag för att kunna dra allt för stora slutsatser och ändå gör man precis det, det vill säga drar väldigt stora slutsatser.

Lennart går så långt om att påstå att forskarna är osakliga och bedriver politiskt påverkansarbete. Utdrag:

Man kan också fundera över varför ESO har vänt sig till ett universitet och professorer om det inte ska vara en vetenskaplig produkt eller ens ha krav på sedvanligt vetenskaplig refererande och källredovisning? Det går inte att koppla sig fri från tanken att detta är ett beställningsverk syftande till att skapa ett underlag för ett POLITISKT beslut om att ändra svensk narkotikalagstiftning. Men om så är fallet så behöver det stå klart att det är just ett ändrat politiskt beslut som står för dörren och inte något som är förklätt i en förpackning som ska likna forskning eller vetenskap. Att rapportförfattarna på slutet slår till med det stora slagträet i sin sammanfattning och rekommenderar en utredning som ska ”syfta TILL en avkriminalisering” bekräftar bara slutligen den agenda som satts i hela rapporten från första början.

Forskarna svarar på kritiken

Forskarna, som aldrig kontaktades av SNPF för kommentarer, skrev till föreningen och beviljades en replik på 2000 tecken. I nr 2 av medlemstidningen 2024 publiceras svaret ”Genmäle på Lennart Karlssons artikel ’Rapport om en rapport’ från förra numret av SNPF-tidningen”.

I repliken förklarar forskarna att Lennarts kritik beror på att han saknar kunskap om hur det gått till att producera rapporten. Utdrag:

Vi har utgått från material och analyser som traditionellt används i narkotikaforskningen i både Sverige och omvärlden. Vi har gått igenom tillgängliga surveydata, beslagsstatistik, uppgifter från polisen om gatupriser och öppna drogscener, kriminalstatistik, vårddata samt flera olika mått på narkotikarelaterad dödlighet. När vi är transparenta med våra källors brister tolkar LK det som att de är oanvändbara då de var för sig inte är perfekta mått. Detta visar på en besvärande okunskap. Enligt vetenskaplig praxis är det möjligt att kombinera olika oberoende indikatorer i en sammanvägd bedömning.

Vidare förklarar de att rapporten genomgått en gedigen granskning av en referensgrupp bestående av andra forskare, vilka Lennart alltså menar också skulle vara oskaliga och drivna av ideologi. Utdrag:

Vårt manus har förstås också under arbetets gång granskats av en vetenskaplig referensgrupp bestående av såväl forskare från en rad olika discipliner och lärosäten som experter med insikt i frågan. Vår slutsats att visionen om det narkotikafria samhället snarare stjälpt än hjälpt Sverige att få en human och effektiv politik för att begränsa narkotikaskador är vi inte heller ensamma om. Det går givetvis att försvara den påstådda nyttan av såväl visionen som kriminaliseringen av eget bruk, men en sådan hållning har sin bas i ideologisk övertygelse snarare än forskning.

SNPF nämner aldrig repliken i sociala medier. I skrivande stund har de ännu inte publicerat någon slutreplik.

Samarbetet med scientologerna 2017

Precis som 2016 var scientologerna välkomna på årskonferensen, nu i Malmö. Enligt SNPF medverkade ”450 skolungdomar, 430 SNPF-medlemmar och 120 övriga medborgare”. Det gjorde även överåklagaren Lisbeth Johansson, regionpolischefen för södra regionen, chefen för den brottsbekämpande enheten inom Tullverket samt många relaterade företag och organisationer.

Bildkällor: snpf.org, föreningen RDS, isaynodrugs.se samt droginformation.nu

Nöjda utställare

Informationschefen Julia hos ISAYNODRUGS skrev om händelsen på deras webbplats:

I SAY NO DRUGS fokus var att tillhandahålla gratis droginformation, knyta kontakter och berätta om vårt drogförebyggande arbete med ungdomar samt att upplysa om våra 112-sommarläger. Responsen har varit otroligt givande. Andra organisationer och företag som på plats var bl a. Tullverket, ECAD, MHF – alla delar samma syfte som oss: Att skapa ett tryggare samhälle utan droger. Stämningen var fantastisk och vi fick chansen att träffa många duktiga och inspirerande människor under dessa dagar. Jag ser redan fram emot nästa år!

Precis som 2016 fick kunde de nätverka, sprida sina teorier och sälja sin litteratur direkt till viktiga individer inom rättsväsendet. Scientologerna beskrevs även som ”stöttepelare” på SNPF:s webbplats och marknadsfördes i medlemstidningen med orden ”tillsammans är vi starka. Vi jobbar mot ett gemensamt mål”.

Samarbetet med scientologerna 2016

På SNPF:s årskonferenser medverkar mot betalning relevanta företag, myndigheter och organisationer som utställare. Som tack för att de ekonomiskt stöder föreningen får de varsitt bås och en fantastisk chans att nätverka och skapa affärsmöjligheter direkt med representanter från hela rättsväsendet. Alla utställare marknadsförs i medlemstidningen där deras verksamhet beskrivs i korthet.

Bildkällor: snpf.org, föreningen RDS, isaynodrugs.se samt droginformation.nu

Jubileumskonferensen

jubileumskonferensen i Göteborg 2016 firade SNPF sin 30:e årliga utbildningskonferens med pompa och ståt. Medverkade gjorde nästan 600 deltagare från olika delar av rättsväsendet. På plats fanns även dåvarande rikspolischefen Dan Eliasson, generaltulldirektören och riksåklagaren.

Representanten för NNOAC hade flugits in från Amerika. Det serverades stor bankett med middag. Clabbe af Geijerstam var inhyrd som discjockey. På scen avlöste föreläsarna varandra och fina pris delades ut. Företag och fint folk från hela landet var närvarande.

snpf-jubileumskonferens-2016

Scientologerna medverkar

På konferensen medverkade även scientologerna i Sverige. Varumärket ISAYNODRUGS drivs av Riksorganisationen För Ett Drogfritt Sverige (RDS). De har i årtionden kritiserats i media och av svensk expertis för grova felaktigheter och nära relation till scientologerna.

En sammanfattning av föreningen hittar ni i min kritiska analys av verksamheten.

Som utställare kunde de marknadsföra sin litteratur, sälja in sina föreläsningar och läger, sprida sina teorier och knyta viktiga kontakter med personer inom rättsväsendet. SNPF välkomnade okritiskt deras medverkan och marknadsförde dem i medlemstidningen bredvid andra utställare som Rättsmedicinalverket, studieförbundet NBV, Statens institutionsstyrelse (SIS), Volkswagen Group Sverige AB och Volvo.

Samarbetet med Rolf Bromme

Rolf Bromme blev rikskändis inom narkotikadebatten 2016 genom sitt försvar av Allan Rubin och påståendet att det finns ett samband mellan bruket av cannabis och en tro på satan.

Han är en övertygad harm reduction-hatare som gärna och ofta angriper bevisat livräddande och skadereducerande åtgärder inom sjukvården. 2017 publicerades (och snabbt togs ned) en debattartikel där Rolf anklagar substitutionsbehandling och professor Björn Johnson vid Lunds universitet för ”dödsfallsutvecklingen för opioidnarkomaner i Sverige”.

På Rolfs gamla webbplats för Nykterhetsrörelsens samorganisation i Stockholm (NSO) finner vi hänvisningar till Allan Rubin och underhållande teorier kring narkotikamarknaden.

När jag kritiserat SNPF på X/Twitter för samarbetet med Rolf har de snabbt raderat inlägg där de tidigare marknadsfört honom.

Betrodd och hyllad

SNPF:s medlemstidning distribueras till deras ca 2000 medlemmar, vilka alla tillhör det svenska rättsväsendet. Det är ett effektivt sätt för organisationen att ostört sprida sitt budskap till flera viktiga myndigheter.

Inte ens ett halvår (feb 2017) efter Rolfs utspel kring cannabis och satanism valde SNPF att publicera en debattartikel där han sprider felaktigheter om sprutbyte, brukarrum, harm reduction och påstår att slutmålet är en legalisering av narkotika.

Rolf publiceras i SNPF:s medlemstidning även 2018 med två debattartiklar: ”Fel att utpeka narkotikalagstiftningen bakom dödsfallen!” där han anklagar substitutionsbehandling för ökad narkotikarelaterad dödlighet, samt ”Behöver svensk narkomaniforskning en ny inriktning?”, där han angriper harm reduction.

2019 publicerar SNPF debattartikeln ”Narkotikapolitiska åtgärder med eller utan positiv effekt?” där Rolf sprider skräckpropaganda om skadereducerande åtgärder som sprutbyte, brukarrum och substitutionsbehandling.

2020 är det sista gången vi ser Rolf i SNPF:s medlemstidning. Då i debattartikeln ”Idéfattigdomen inom narkotikadebatten” som tidigare publicerats i tidningen Dagen.

SNPF:s ordförande Lennart Karlsson var mycket nöjd med samarbetet, och tackade Rolf på Facebook.

Samarbetet med Kai Knudsen

SNPF:s årskonferenser brukade vara transparenta evenemang där man i förväg kunde läsa om medverkande föreläsare. Sedan 2019 är dock informationen endast tillgänglig för de med biljett och alla detaljer är låsta bakom en medlemsinloggning på deras webbplats.

Anledningen är en incident som skedde 2018. I detaljerna kring konferensen listades en föreläsning om medicinsk cannabis. Då jag frågade SNPF vem föreläsaren är hänvisade de plötsligt till ”den senaste tidens drev” och vägrade säga namnet på personen. Sedan blockerades jag från deras Facebooksida.

Föreläsaren visade sig i efterhand vara Kai Knudsen, en överläkare i Göteborg som gjorde bort sig ordenligt i narkotikadebatten under några år tidigare.

Kritiserad debattartikel

2015 publicerar Läkartidningen debattartikeln ”Högre dödlighet relaterad till cannabis än till alkohol hos unga” där Kai Knudsen påstår sig ha funnit en cannabisrelaterad dödlighet som vida överskrider den av alkohol. Ett påstående som inte delas av andra studier. Det visar sig snabbt att Kai trixat med statistik, hämtat data från fel sorts register och refererat till studier som inte alls stöder hans argument. I referenserna har han till och med listat ett ännu ej publicerat examensarbete, som alltså inte gick att läsa.

Kritiken är stenhård. I kommentarerna till artikeln ifrågasätter läkare, forskare, studenter och biologer innehållet. Det går så långt att Läkartidningens chefredaktör Pär Gunnarsson stänger av kommentarsfunktionen. Något jag inte känner till har hänt igen.

En obrydd Kai låter sig dock intervjuas i TV4 där han försvarar innehållet i debattartikeln. Till slut får fyra framstående svenska narkotikaforskare nog och säger ifrån i en replik som Läkartidningen vägrar publicera. Den finns därför att läsa på webbplatsen saklig.se.

Felaktig och onyanserad debattartikel

2016 publicerades debattartikeln ”Cannabis skadeverkan är ingen bagatell” av Kai Knudsen. Där beskriver han negativa effekter som påstås bero på legaliseringen av cannabis i Colorado, men han hänvisar till data från när bruket av cannabis ännu var kriminaliserat.

Precis som i artikeln från 2015 beskriver han en dödlighet relaterad till bruket av cannabis med data från toxreg, ett register som dock inte beskriver dödsorsak. Kai refererar dessutom till ”en patient som i en cannabispsykos kastat sig ut från en byggnadsställning” utan vidare hänvisning eller detaljer.

Ute i regnet

Efter debattartiklarma och hans medverkan i TV4 slutar många ta Kai på allvar och han försvinner från narkotikadebatten. 2019 kommer dock debattartikeln ”Drogpolitiken har preventiv effekt”, författad av Kai Knudsen och SNPF:s ordförande Lennart Karlsson.

Samarbetet med Alex Berenson

2019 publicerade Jonas Hartelius en recension av boken ”Tell your children” av journalisten Alex Berenson i SNPF:s medlemstidning.

Recensionen markerade början på en underlig period där föreningen lade resurser på att marknadsföra och försvara en individ som mötte massiv kritik från forskare. Men även efter att han gjort karriär som högervriden vaccinmotståndare.

Boken

I ”Tell your children” beskriver Alex en ondskefull cannabislobby som marknadsför rusmedlet trots vetskapen att den är skadlig för människa och samhälle. Han fokuserar på vetenskapen kring cannabis och reder ut en rad myter och felaktigheter som drogliberala ska ha använt i legaliseringsdebatten.

Bokens påståenden mötte stor kritik från forskare och journalister, som bland annat kallade den ”reefer madness 2.0”. Magasinet Vox gjorde en utmärkt sammanfattning av kritiken, som huvudsakligen består av att Alex blandar ihop korrelation med kausalitet och russinplockar valda delar från studier för att passa hans narrativ.

Alex gjorde sin också känd för påståendet att 40% av amerikanska barnamördare brukar cannabis.

SNPF tar Alex under sina vingar

I början av 2020 publiceras en artikel i SNPF:s medlemstidning av föreningens ordförande Lennart Karlsson. Han beskriver Alex Berensons föreläsning under NNOAC-konferensen i Washington DC:

Därefter redogjorde Berenson lugnt och sakligt hur han kommit fram till sin position avseende marijuana som senare resulterat i boken ”Tell your children the truth about marijuana, mental illness and violence”. Boken såldes i pausen. SNPF lyckades få tag på ett signerat exemplar som senare lottades ut till en medlem.

I samband med artikeln publiceras ett inlägg på Facebook där Lennart Karlsson har sin hand på Alex rygg och håller upp hans bok med ett leende. De driver en tävling där priset är en signerad utgåva av hans kritiserade bok.

Försvaret fortsätter

SNPF fortsatte försvara Alex Berenson på sociala medier och i sin medlemstidning, för att sedan inte nämna honom igen. Så sent som 2022 i nr 4 av medlemstidningen redogörs för ännu en föreläsning Alex gjort under en NNOAC-konferes i Washington DC:

En annan talare, Alex Berenson, är författare till boken ”Tell your children” (undertecknad köpte ett signerat exemplar och fick en kort pratstund) har tydligt visat på sambandet mellan bruk av cannabis och psykos och våldsam schizofreni. Han nämnde också att Vancouver i delstaten British Columbia, Kanada har mycket höga dödstal orsakade av överdos av narkotika. Detta trots att delstaten legaliserat eget bruk av cannabis.

I samma nummer skriver Lennart Karlsson engagerat om orättvisorna som mött Alex efter att han kommit ut som vaccinmotståndare.

Enskilda ”advokater” i frågan, såväl för som emot, är också viktiga. Här blir det ofta intressant att personbedömningen kommer att stå i centrum för bedömningen av trovärdigheten, snarare än de fakta som presenteras i diskussionen. Ett sådant bra exempel är den tidigare nämnde Alex Berenson. Där har legaliseringsrörelsen g jort ett stort paradnummer av Berensons antivaccinationsåsikter avseende covidvaccin. Har han ”vetenskapligt fel” i den ena frågan måste han ju automatisk ha fel även i den andra hävdas det. Personligen har jag i alla fall förmågan att se att Berenson har poänger avseende cannabis koppling till våld och psykisk hälsa men saknar poänger när det kommer till resonemangen om covidvaccin. Två tankar i huvudet samtidigt. Inte svårare än så.

SNPF har tyvärr raderat alla inlägg på X/Twitter där de försvarar Alex påståenden. Men dialoger där jag kritiserade samarbetet finns ännu kvar att läsa, samt underhållande skärmdumpar.

Cannabis och terrordåd

På Facebook stämmer SNPF:S ordförande Lennart Karlsson in i påståendet att bruket cannabis ligger bakom terrordådet på Drottninggatan i Stockholm. En övertygelse som även delas av Blå Bandet.

Walter Kegö är personen som Krogar mot knark hänvisar till kring miljöförstöringen som följer illegala rusmedel, baserat på en den kritiserade rapporten Knark en miljökatastrof.

Walter är även känd för sina många kloka och sansade utfall i narkotikadebatten.

SNPF raderar nästan alla inlägg på X/Twitter

I slutet av 2018 upplevde SNPF hård press i narkotikadebatten, mycket pga samarbetet med Alex Berenson (se incidenten ovan) och de mötte stark kritik i sociala medier från många olika håll. Det var svårt att försvara författarens argument i narkotikadebatten och innehållet i boken.

SNPF reagerade med att i större utsträckning hänge sig åt personliga attacker och fördummande argument menade att bara göra motståndare upprörda.

SNPF får nog

I början av 2019 brast det till slut när SNPF mötte internationell kritik i försvaret av ett inlägg från Alex Berenson. Han beskrev hur en moder dödade sitt 7-åriga barn och kopplade det till bruket av cannabis.

SNPF delade inlägget med texten ”Noll döda av cannabis ™”. Professorn (nu pensionerad) Julian Buchanan svarade inlägget och en kort diskussion utbröt där SNPF försvarade påståendet med uppmaningar som ”try google” och hänvisade till vad de ser i arbetet (som poliser).

Efter diskussionen minskade SNPF:s verksamhet på X/Twitter drastiskt. I början av april 2019 raderade de alla inlägg förutom ett enda. Tusentals inlägg var plötsligt borta.

Deras konto fortsatte skriva meddelanden fram till 21 januari 2022, då det tystnade för alltid.

SNPF påstår jag tillhör en legaliseringsrörelse backad av miljardärer

sdaasdasdasdasd

SNPF och cannabispropagandan som inte fanns

2018 agerade jag fortfarande drogpolitisk talesperson i Piratpartiet. När partiet den 20 april samma år ville kampanja i Stockholm för behovet av att legalisera cannabis skedde det dock utan min inblandning.

På Hamngatan delade partimedlemmar ut rullpapper tillsammans med broschyrer för att väcka uppmärksamhet. Och det fick dem. SNPF började genast skriva om händelsen på X/Twitter, och några dagar senare rapporterade SVT om händelsen. Det gjorde även Aftonbladet.

Lennarts kritik

Insatschefen Lennart Karlsson är kritisk mot kampanjen och menar att den förvirrar ungdomar, att rusmedlet presenteras som ”något bra” och att partiet delat ut cannabispropaganda och rizzlapapper till ungdomar.

Piratpartiet svarar

Piratpartiets dåvarande partiledare Magnus Andersson besvarade kritiken några veckor senare och förklarade att de aldrig delat ut kampanjmaterial till barn, och att broschyrerna inte var reklam för cannabis.

Ord står mot ord. Saken är utredd. Eller?

SNPF vägrar svara och kräver tystnad

Något skaver i mig. Jag har fått läsa broschyrerna och ingenstans står det att cannabis skulle vara ofarligt, något bra eller ens i närheten av att vara propaganda för rusmedlet.

Dessutom var Lennart vid intervjun dessutom ordförande hos SNPF. Svarar han i rollen som polis eller lobbyist? Jag ber SNPF förklara sig. Men nu vill de inte svara.

Diskussionen fortsätter och plötsligt lägger sig lobbyorganisationen RNS i, där Lennart satt hos styrelsen innan han gick över till SNPF. Gång på gång ber jag dem förklara vad i broschyrerna som skulle varit ”cannabispropaganda”. SNPF undviker frågan och försöker istället gör mig upprörd med spydiga kommentarer.

Därefter slutar de svara.

När jag istället ber om svar på deras Facebooksida möts jag av ett stressat SNPF som menar att de bara återgett ungdomars beskrivning av broschyrerna. Sedan avslutar de barskt dialogen och nämner aldrig incidenten igen.

Kort därefter raderade SNPF alla relaterade tweets och blockerade mig i alla sina sociala kanaler.

Drev SNPF ett trollkonto på X/Twitter?

Den 25 oktober 2018 medverkade jag i publiken på ett alkohol- och drogforskningsrelaterat seminarium på Psykologiska Institutionen i Göteborg.

En fråga som väckte reaktioner

Efter några timmars föreläsningar uppmanades publiken att ställa frågor. Jag sträckte upp min hand och presenterade mig med namn och dåvarande roll som drogpolitisk talesperson inom Piratpartiet. Jag frågade forskarpanelen hur de hanterar påverkansarbetet som sker i narkotikadebatten från lobbyorganisationer som RNS och SNPF.

Omedelbart ställer sig en man upp i publiken. Utan att ha fått ordet förklarar han högljutt att han är tidigare ordförande hos SNPF och att Snilletjohan (mitt användarnamn på X/Twitter) ofta angriper dem i sociala medier. Han gör en kort utläggning om hur ”knarkare” ibland knackar på polisens bilfönster för att sedan köpa narkotika 200m bort. Han avslutar med ett barskt ”och det är inte bra!” innan han sätter sig igen.

Det blir pinsamt tyst. Många i salen tittar oförstående åt mitt håll. Sedan tillbaka på mannen, och tillbaka på mig. Moderatorn  harklar sig och seminariet fortsätter. Mannen som presenterade sig som SNPF:s tidigare ordförande är Mika Jörnelius, som 2017 lämnade över rollen som ordförande till Lennart Karlsson.

När seminariet är slut lämnar röär jag mig hemåt. Promenaden tar en kvart.

Trollkontot vaknar och SNPF svarar

Kontot Jankal99 på X/Twitter är ett typiskt anonymt konto med som spenderat mycket tid på att osakligt kritisera mitt engagemang i narkotikadebatten. Nu skriver plötsligt kontot om min medverkan på seminariet, bara 28 min efter att det var över.

Hur kunde personen bakom kontot känna till min närvaro och frågan som gjorde Mika Jörnelius så upprörd? Är det någon Mika pratat med?

Det blir ännu mer misstänkt när SNPF knappt två timmar senare svarar kontot, för att kort därfter radera tweeten. Jag noterar att de även följer kontot Jankal99, som efter två års närvaro bara har 17 andra följare.

Djupare ned i kaninhålet

Samma kväll skriver Mika om incidenten på Facebook. Han beskriver hur jag ”blev ifrågasatt på annat ställe och forum” med bifogad skärmdump av kontots tweet.

Här ligger en hund begraven. Jag skriver direkt till Jankal99 och ber om svar. Under några dagar ändrar kontot sin historia upprepade gånger och vägrar svara på mina frågor. Sedan upphör verksamheten och kontot tystnar för alltid. Mika blockerar mig samtidigt på Facebook.

Epilog

Jag hann fråga SNPF en enda gång om de låg bakom kontot. De svarade nekande och anklagade istället mig för att driva ett hotfullt trollkonto. Sedan blockerade de mig i alla sina sociala kanaler.

Blandade skärmdumpar

https://x.com/SnilletJohan/status/1113684541657554944